Autor wpisu

Katarzyna Korszyńska

Radca Prawny

Kara Umowna

W biznesie każdy przedsiębiorca spotyka się na co dzień z różnymi rodzajami umów. Często jest również stroną takiej umowy, a nie rzadko także jej inicjatorem. Przy sporządzaniu umów kierujemy się tzw. zasadą swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego), czyli krótko mówiąc, kształtujemy jej zapisy zgodnie ze swoimi wytycznymi i potrzebami dla danego rodzaju umowy. W ustawie Prawo przedsiębiorców, art. 8 przywołuje i potwierdza powszechnie znaną zasadę: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Warto o tym pamiętać podczas sporządzania i negocjowania umów.

Kara umowna – czy warto?

Kara umowna zwana jest czasami odszkodowaniem umownym i ma na celu wzmocnić pozycję wierzyciela względem dłużnika. Nie jest ona prawem zabroniona, a wręcz przeciwnie, jej zastosowanie w zapisach umowy jest dopuszczone przepisami art. 483 – 484 Kodeksu cywilnego.

Głównym zadaniem kary umownej jest zapewnienie wierzycielowi zapłaty ustalonego w umowie odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dłużnika, z pominięciem dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Poniżej przedstawiam krótkie i podstawowe porównanie pomiędzy karą umowną i odszkodowaniem na zasadach ogólnych, które może pomóc w odpowiedzi na pytanie „czy warto?”

 

Kara umowna

Odszkodowanie na zasadach ogólnych

 • Wysokość i zasady zapłaty kary umownej muszą być określone w umowie (swobodne ustalenie zasad)
 • Prawo do odszkodowania wynika bezpośrednio z ustawy (zasady określone przez przepisy)
 • Dotyczy tylko zobowiązań niepieniężnych
 • Dotyczy każdego rodzaju zobowiązań (pieniężnych i niepieniężnych)
 • Wierzyciel nie musi wykazywać wysokości poniesionej szkody
 • Wierzyciel musi wykazać i udowodnić wysokość poniesionej szkody przed sądem
 • Przesłanki roszczenia zapłaty kary umownej:

-  skuteczne i ważne zastrzeżenie kary umownej w umowie,

-  niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego

 • Przesłanki roszczenia odszkodowawczego:

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- powstanie szkody,

- związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą

 

Zapamiętaj:

 • Kara umowna dotyczy tylko zobowiązań niepieniężnych
 • W zależności od postanowień dotyczących kary umownej wierzyciel:

- nie może żądać od dłużnika zapłaty sumy wyższej, niż przewidziana w umowie wysokość kary umownej,

- może żądać od dłużnika zapłaty albo z tytułu kary umownej, albo z tytułu odszkodowania,

- może żądać od dłużnika zapłaty kary umownej i odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej,

- może żądać jednocześnie zapłaty kary umownej i odszkodowania

 • W przypadku kary umownej wierzyciel nie musi wykazywać powstania szkody i jej wysokości z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dłużnika (również przed sądem)
 • Wysokość kary umownej oraz zasady i warunki jej zapłaty określane są dowolnie przez strony umowy – zgodnie z zasadą: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”;  i nie zależą od wysokości i rozmiaru szkody.

Podsumowując należy zwrócić uwagę, że zastosowanie kary umownej jest przydatne w szczególności dla takich stosunków prawnych, gdzie wykazanie przez wierzyciela wysokości doznanej szkody jest bardzo trudne lub praktycznie niemożliwe, np. utrata zysku przy awarii serwerów i/lub stron internetowych.

 

 

Galeria
POWRÓT
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.