Autor wpisu

Katarzyna Korszyńska

Radca prawny

Umowa o Zachowaniu Poufności – sposób na nielojalnych partnerów biznesowych

Przedsiębiorcy bardzo często zapominają o ochronie tajemnicy swojego przedsiębiorstwa, nie tylko podczas rozmów i negocjacji umów ze swoimi partnerami handlowymi, ale również, i przede wszystkim przekazując w ramach swojej działalności gospodarczej informacje poufne firmom zewnętrznym (w ramach tzw. outsourcing ’u), np. agencjom marketingowym, informatycznym, etc.

Wymiana informacji stanowi podstawę nawiązywania wszelkiego rodzaju relacji biznesowych oraz rozwoju przedsiębiorczości. Bardzo często jednak informacja w biznesie jest „wypracowana” przez przedsiębiorcę we własnym zakresie i tym samym stanowi jego informację poufną, czyli tajemnicę przedsiębiorstwa. Ochrona takiej informacji jest przewidziana przez prawo i powinna być chroniona przede wszystkim przez samego zainteresowanego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji informacja poufna (tajemnica przedsiębiorstwa) powinna spełniać łącznie następujące przesłanki:

  1. Informacja poufna nie została ujawniona do wiadomości publicznej
  2. Informacja poufna posiada wartość gospodarczą (np. informacje finansowe, technologiczne, produktowe, organizacyjne)
  3. W stosunku do informacji poufnej przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Dla ochrony informacji poufnych najważniejsze jest podjęcie przez przedsiębiorcę stosownych działań, które mają zapobiec niewłaściwemu ich wykorzystaniu przez osoby trzecie i tym samym działaniu na niekorzyść takiego przedsiębiorcy. Jednym z środków „zapobiegawczych” jest podpisanie przez przedsiębiorcę ze swoim partnerem biznesowym, podwykonawcą, inwestorem, zleceniobiorcą, pracownikiem. audytorem umowy/deklaracji o zachowaniu poufności (NDA/D – Non-Disclosure Agreement/Declaration) – dalej łącznie „Umowa”. Umowa taka zawsze powinna być podpisana przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem rozmów/negocjacji i/lub współpracy z potencjalnymi partnerami i współpracownikami.

Dla każdego rodzaju współpracy  należy sporządzić Umowę adekwatną dla danej sytuacji. Nie ma obowiązujących wzorów powszechnie stosowanych, ale są pewne założenia, które powinny być spełnione przy sporządzeniu takiej Umowy, w celu jak najlepszej ochrony przekazywanych informacji poufnych. Należą do nich przede wszystkim:

  1. Sprecyzowanie informacji poufnych
  2. Określenie celu wykorzystania informacji poufnych
  3. Sposób postepowania z informacjami poufnymi w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu
  4. Odpowiedzialność za naruszenie informacji poufnych (odpowiedzialność deliktowa – art. 415 kodeksu cywilnego i odpowiedzialność kontraktowa – kary umowne)
  5. Czas obowiązywania Umowy
  6. Określenie właściwego prawa do rozwiązywania ewentualnych sporów oraz jurysdykcja (sąd powszechny; arbitraż; mediacje)

Jak wspomniano powyżej, umowa o zachowaniu poufności może mieć charakter dwustronny lub jednostronny. Wybór rodzaju Umowy zależy od relacji, jakie łączą strony danego stosunku prawnego.

Dwustronne umowy o zachowaniu poufności podpisywane są co do zasady w sytuacjach, jeżeli dwie strony wymieniają się między sobą „swoimi” informacjami poufnymi. W takim przypadku obie strony zobowiązane są do zachowania poufności na zasadach określonych wspólnie w Umowie.

Deklaracja o zachowaniu poufności (jednostronne oświadczenie) podpisywana jest w sytuacjach, gdy tylko jedna strona przekazuje drugiej stronie „swoje” informacje poufne, a druga strona zobowiązana jest przestrzegać zasad określonych w Umowie dotyczących zachowania w tajemnicy przekazanych jej informacji poufnych.

W sytuacjach gdy dochodzi do naruszenia postanowień umowy/deklaracji o zachowaniu poufności przedsiębiorca, który dochodzi swoich roszczeń na podstawie zawartej Umowy musi udowodnić wszystkie przesłanki odpowiedzialności oraz w przypadku żądania naprawienia szkody powstałej w wyniku naruszenia Umowy, musi również udowodnić wysokość poniesionej szkody. Zdarza się bardzo często, że trudno jest ocenić i wycenić szkodę powstałą w związku z naruszeniem informacji poufnych. Dlatego warto w Umowach określić również karę umowną za naruszenie postanowień Umowy ( art. 483 Kodeksu cywilnego). Dla przypomnienia – kara umowna może wynikać tylko z umowy. Warto jednak pamiętać o stosowaniu w Umowach postanowień o karach umownych, gdyż w znacznym stopniu ułatwiają dochodzenie roszczeń bez potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego przez poszkodowanego. W przypadku bowiem kar umownych wystarczy tylko wskazać bezpośrednio drugiej stronie podstawę naruszenia Umowy oraz odpowiednie w niej postanowienie o karze umownej, bez wskazywania wysokości poniesionej szkody.

Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie. Wszelkie ograniczenia czasowe mają charakter umowny i wynikają z uzgodnień pomiędzy stronami Umowy. W interesie strony ujawniającej informacje poufne jest określenie jak najdłuższego okresu „ochrony” informacji poufnych. W przypadku jeżeli  jednak strony Umowy nie zastrzegły w niej okresu obowiązku zachowania poufności, zobowiązanie do jej zachowania istnieje bezterminowo.

Umowa o zachowaniu poufności w żadnym przypadku nie powinna stanowić ograniczenia w prowadzonej działalności. Jej celem jest jedynie zabezpieczenie interesu stron ujawniających poufne informacje w każdym obszarze ich działalności. W efekcie końcowym podjęte działania w celu ochrony informacji poufnych stwarzają większe poczucie bezpieczeństwa oraz potwierdzają wiarygodność i dbałość partnerów biznesowych o ich, często wspólne, interesy w dalszej współpracy.

POWRÓT
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.